środa, 20 maja 2009

Wybory do Parlamentu Europejskiego - ogloszenie konsularne

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO
 AMBASADY RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ W PARYŻU

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09 marca 2009 r. zarządzone zostały WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. 

Pełnoletni i niepozbawieni praw obywatelskich obywatele polscy zamieszkali lub przebywający we Francji będą mogli uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego, głosując na osoby kandydujące w Okręgu Wyborczym w Warszawie. Głosowanie będzie odbywać się w NIEDZIELĘ 07 CZERWCA 2009 R. w godzinach od 08.00 do 20.00 w obwodowych komisjach wyborczych pod następującymi adresami:

1. Dla wyborców zamieszkałych (przebywających) w paryskim okręgu konsularnym:
- w siedzibie Instytutu Polskiego w Paryżu: 31, rue Jean Goujon, 75008 Paris
(uwaga! w Paryżu nie będzie tym razem komisji wyborczej w Ambasadzie, ani w Wydziale Konsularnym Ambasady);

2. Dla wyborców zamieszkałych (przebywających) w okręgu Konsulatu Generalnego w Lille (łącznie z dawnym okręgiem b. Konsulatu Generalnego w Strasburgu), odpowiednio:
- w lokalu Konsulatu Generalnego RP: 45, Boulevard Carnot, 59000 Lille;
- w lokalu Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w Strasburgu: 2, rue Geiler, 67000 Strasburg;

3. Dla wyborców zamieszkałych (przebywających) w okręgu Konsulatu Gen. w Lyonie:
- w lokalu Konsulatu Generalnego RP: 79, rue Crillon, 69006 Lyon. 

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego ORAZ WCZEŚNIEJSZE (nie później niż do dnia 02 czerwca 2009 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu (dla osób głosujących w Paryżu), albo odpowiednio w Konsulatach Generalnych RP w Lille i w Lyonie, dla osób głosujących w tamtejszych okręgach konsularnych. 

Można być wpisanym TYLKO DO JEDNEGO SPISU WYBORCÓW, zatem wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania na inne niż polskie listy kandydatów (np. rejestrując się na listy elektoralne w merostwie francuskim lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej), NIE MOGĄ zgłosić się do spisu sporządzanego przez polskiego konsula.

Wymóg wcześniejszego wpisania się do spisu wyborców nie dotyczy tylko osób, które przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez inną obwodowa komisję wyborczą, właściwą dla miejsca ich zamieszkania.

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, pełny adres stałego miejsca zamieszkania, numer ważnego paszportu lub dowodu osobistego, datę i miejsce jego wydania, a także numer ewidencyjny PESEL, jeżeli wyborca go posiada.

TERMIN DOKONANIA ZGŁOSZENIA UPŁYWA W DNIU 02 CZERWCA 2009 r. 

WYBORCY MAJACY GLOSOWAC W PARYZU LUB W LYONIE MOGA BEZPOSREDNIO SAMI WPISYWAC SIE ELEKTRONICZNIE DO SPISU WYBORCOW i uzyskac potwierdzenie wpisu. 

W tym celu, po wejściu na adres internetowy: 
https://secure.e-konsulat.gov.pl/wybory 
należy odpowiednio rozwinąć i wypełnić pola:
1. Wybierz z listy kraj - zaznaczyć: Republika Francuska;
2. Wybierz komisję, w której oddasz głos - zaznaczyć i nacisnąć przycisk „zarejestruj się".

Zgłoszenie do spisu wyborców może też być dokonane elektronicznie, ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faxem, odpowiednio na podane niżej adresy:

1. Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu - 5, rue de Talleyrand, 75007 Paris
e-mail: info@consulat-pologne-paris.com.fr strona internetowa: http://www.pariskg.polemb.fr/ 
tel.: 0143173422; 0143173404; 0143173467; 0143173476; 0143173483; 0143173479;
0143173473; 0143173409; 0143173423; 0143173406, fax: 0143173434.

2. Konsulat Generalny RP w Lille - 45, Boulevard Carnot, 59000 Lille  
e-mail: secretariat@lillekg.polemb.net strona internetowa: http://www.lillekg.polemb.net/ 
tel.: 0320144180, fax: 0320144650 

3. Konsulat Generalny RP w Lyonie - 79, rue Crillon, 69006 Lyon
e-mail: lyon@consulat.pologne.net strona internetowa : http://www.lyonkg.polemb.net/
tel.: 0478931485, fax: 0437511236 

UWAGA ! Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia przez obwodową komisję wyborczą do głosowania jest wcześniejsze (do dnia 02 czerwca!) wpisanie się do rejestru wyborców w jeden ze wskazanych wyżej sposobów ORAZ posiadanie przy sobie w dniu wyborów, ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego!

Więcej informacji nt. wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym teksty odpowiednich przepisów prawnych, można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl/

Brak komentarzy: